Zarządzanie nieruchomościami

Cel i zadania określone przez naszych Zleceniodawców są realizowane z wykorzystaniem funkcjonującego w Firmie komplementarnego systemu zarządzania obejmującego:

 • Usługi prawne w zakresie obsługi nieruchomości, prowadzenie czynności prawnych związanych z administrowaniem i zarządzaniem obiektami, w tym reprezentowanie przed organami administracji publicznej.
 • Planowanie strategiczne i operacyjne - przygotowanie rocznego i wieloletniego planu gospodarczego.
 • Prowadzenie obsługi księgowo - finansowej, która obejmuje:
  • sprawozdawczość finansowo - księgową,
  • weryfikację faktur i rachunków kosztowych i dochodowych pod względem merytorycznym i formalnym.
  • prowadzenie bieżącej ewidencji kosztów i przychodów,
  • dokonywanie bieżącej kalkulacji kosztów uwzględniającej potrzeby i oczekiwania właścicieli lokali w nieruchomości wspólnej,
  • prowadzenie systemu rozliczeń opłat za własność wspólną,
  • prowadzenie windykacji należności i podejmowanie kroków w stosunku do dłużników,
  • dokonywanie kalkulacji stawek opłat dotyczących pokrycia kosztów utrzymania części wspólnej nieruchomości.
 • analizę ekonomiczną.
 • prowadzenie biura administracji oraz obsługę administracyjną i techniczno - eksploatacyjną obsługiwanych obiektów.
 • kontrolę i ewidencję stanu technicznego obiektów poprzez prowadzenie nadzoru nad :
  • utrzymaniem stałej sprawności oświetlenia obiektów,
  • utrzymaniem stałej sprawności kanalizacji fekalnej,
  • utrzymanie stałej sprawności kanalizacji teletechnicznej
  • utrzymanie stałej sprawności instalacji: wodno-kanalizacyjnej, co, gazu z zabezpieczeniem ich dostaw.
 • Prowadzenie dokumentacji technicznych obiektów, instalacji i infrastruktury towarzyszącej.
 • Organizację obligatoryjnych przeglądów budowlanych,
  • technicznych,
  • sanitarnych, 
  • przeciwpożarowych stosownie do wymagań Prawa Budowlanego.
 • Organizację napraw, remontów bieżących obiektów i infrastruktury towarzyszącej, modernizacji nieruchomości.
 • Utrzymanie czystości obiektów poprzez prowadzenie nadzoru nad utrzymaniem należytego stanu sanitarno - porządkowego obiektów oraz altan śmietnikowych.
 • Zawieranie umów w imieniu właścicieli na dostawę mediów, wywóz nieczystości i innych umów zapewniających obsługę obiektów.
 • Pełnienie nadzoru nad wykonawstwem prac zleconych przez właściciela.

Obsługa techniczna

W ramach obsługi technicznej obiektów prowadzimy usługi eksploatacyjne, konserwacyjne i remontowe. Gwarantujemy realizowanie zespołu działań technicznych zapewniających sprawność, niezawodność i długotrwałość funkcjonowania infrastruktury instalacyjnej, urządzeń i węzłów technologicznych oraz utrzymanie w stanie nie pogorszonym substancji budowlanej.

Kompleks deklarowanych działań technicznych obejmuje:

 • Obsługę instalacji teletechnicznych oraz systemów automatyki.
 • Obsługę instalacji i rozdzielni aparatury kontrolno - pomiarowej :
  • Systemów i urządzeń przeciwpożarowych.
  • Urządzeń zasilania gwarantowanego i zasilania awaryjnego.
  • Konserwację sieci, urządzeń odbiorczych, osprzętu i oświetlenia.
  • Pomiary rezystancji i izolacji obwodów elektrycznych, skuteczności zerowania.
 • Obsługę instalacji wodnokanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, centralnej ciepłej wody i hydrantowych, a w tym :
  • Hydroforni, pompowni i węzłów cieplnych.
  • Sieci instalacyjnych i urządzeń odbiorczych.
  • Filtrów, osadników, odstojników i separatorów.
  • Urządzeń i układów pomiarowych.
 • Obsługę systemów wentylacji i klimatyzacji, w tym:
  • Czerpni powietrza urządzeń uzdatniających,
  • Central wentylacyjnych,
  • Agregatorów chłodniczych i pompowni.

Utrzymanie czystości

Słoneczny Dom oferuje kompleksowy pakiet usług związanych ze sprzątaniem obiektów wraz z konserwacją sprzątanych powierzchni. Staramy się rozpoznawać indywidualne potrzeby właścicieli lokali w nieruchomości wspólnej tak aby w jak najlepszy sposób spełniać oczekiwania i reagować na zgłaszane sugestie mieszkańców. Nasze propozycje dostosowujemy w sposób optymalny do Państwa oczekiwań i założeń budżetowych - na dany rok obrachunkowy.

Ustalamy szczegółowe zakresy obowiązków i czynności podległego personelu a środki techniczne dostosowujemy do funkcji i specyfiki obiektu, uwzględniając preferencje właścicieli lokali. Sprzątamy obiekty w porze dogodnej dla użytkowników obiektów. Gwarantujemy szczegółową, bieżącą kontrolę jakości. 

Stosujemy ekologiczne środki czyszczące renomowanych producentów. Posiadamy przeszkolonych, solidnych i uprzejmych pracowników zatrudnionych zgodnie z prawem pracy, ubranych w estetyczne, zunifikowane stroje robocze.

Kontynuując przeglądanie tej witryny, zgadzasz się na używanie plików cookie.