Zarządzanie nieruchomościami

Cel i zadania określone przez naszych Zleceniodawców są realizowane z wykorzystaniem funkcjonującego w Firmie komplementarnego systemu zarządzania obejmującego:

 • Usługi prawne w zakresie obsługi nieruchomości, prowadzenie czynności prawnych związanych z administrowaniem i zarządzaniem obiektami, w tym reprezentowanie przed organami administracji publicznej.
 • Planowanie strategiczne i operacyjne - przygotowanie rocznego i wieloletniego planu gospodarczego.
 • Prowadzenie obsługi księgowo - finansowej, która obejmuje:
  • sprawozdawczość finansowo - księgową,
  • weryfikację faktur i rachunków kosztowych i dochodowych pod względem merytorycznym i formalnym.
  • prowadzenie bieżącej ewidencji kosztów i przychodów,
  • dokonywanie bieżącej kalkulacji kosztów uwzględniającej potrzeby i oczekiwania właścicieli lokali w nieruchomości wspólnej,
  • prowadzenie systemu rozliczeń opłat za własność wspólną,
  • prowadzenie windykacji należności i podejmowanie kroków w stosunku do dłużników,
  • dokonywanie kalkulacji stawek opłat dotyczących pokrycia kosztów utrzymania części wspólnej nieruchomości.
 • analizę ekonomiczną.
 • prowadzenie biura administracji oraz obsługę administracyjną i techniczno - eksploatacyjną obsługiwanych obiektów.
 • kontrolę i ewidencję stanu technicznego obiektów poprzez prowadzenie nadzoru nad :
  • utrzymaniem stałej sprawności oświetlenia obiektów,
  • utrzymaniem stałej sprawności kanalizacji fekalnej,
  • utrzymanie stałej sprawności kanalizacji teletechnicznej
  • utrzymanie stałej sprawności instalacji: wodno-kanalizacyjnej, co, gazu z zabezpieczeniem ich dostaw.
 • Prowadzenie dokumentacji technicznych obiektów, instalacji i infrastruktury towarzyszącej.
 • Organizację obligatoryjnych przeglądów budowlanych,
  • technicznych,
  • sanitarnych, 
  • przeciwpożarowych stosownie do wymagań Prawa Budowlanego.
 • Organizację napraw, remontów bieżących obiektów i infrastruktury towarzyszącej, modernizacji nieruchomości.
 • Utrzymanie czystości obiektów poprzez prowadzenie nadzoru nad utrzymaniem należytego stanu sanitarno - porządkowego obiektów oraz altan śmietnikowych.
 • Zawieranie umów w imieniu właścicieli na dostawę mediów, wywóz nieczystości i innych umów zapewniających obsługę obiektów.
 • Pełnienie nadzoru nad wykonawstwem prac zleconych przez właściciela.

Kontynuując przeglądanie tej witryny, zgadzasz się na używanie plików cookie.